تیم ما

Iran Computer and Video Games Foundation
حسن کریمی photo
مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای
حسن کریمی
پست الکترونیک:
karimi@tehrangamecon.com
سالومه اشتری photo
مدیر پروژه
سالومه اشتری
پست الکترونیک:
ashtari@tehrangamecon.com
تلفن:
88310222 EXT.334
علی فخار photo
مدیر روابط عمومی
علی فخار
پست الکترونیک:
fakhar@tehrangamecon.com
تلفن:
88310222 EXT.444
مریم احمدی photo
مدیر فروش
مریم احمدی
پست الکترونیک:
ahmadi@tehrangamecon.com
تلفن:
88310222 EXT.332
آریا اسرافیلیان photo
مدیر هیئت مشاور
آریا اسرافیلیان
پست الکترونیک:
esrafilian@tehrangamecon.com
یاسمن دهقانی فرد photo
مدیر کنفرانس
یاسمن دهقانی فرد
پست الکترونیک:
dehghanifard@tehrangamecon.com
تلفن:
88310222 EXT.333
مجید رحمانی photo
مدیر جوایز گیمستان
مجید رحمانی
پست الکترونیک:
majid@tehrangamecon.com
هابیل هراتی photo
مدیر آی تی
هابیل هراتی
پست الکترونیک:
harati@tehrangamecon.com
تلفن:
88310222 EXT.312
عرفان علی محمدی photo
مدیر هنری
عرفان علی محمدی
پست الکترونیک:
erfan@tehrangamecon.com
تلفن:
88310222 EXT.447
محمد ساریان photo
مدیر اجرایی
محمد ساریان
پست الکترونیک:
sarian@tehrangamecon.com
تلفن:
88310222 EXT.445
محرم مراد زاده photo
امور اجرایی
محرم مراد زاده
تلفن:
88310222 EXT.445
Game Connection
Ophelie Laffuge photo
مدیر پروژه
Ophelie Laffuge
Arnaud Pradel photo
Communication Marketing
Arnaud Pradel
پست الکترونیک:
apradel@connection-events.com
Pierre Carde photo
مشاور
Pierre Carde
پست الکترونیک:
pcarde@connection-events.com
Sophie Romano photo
Speakers Recruitment
Sophie Romano
پست الکترونیک:
sromano@connection-events.com
Sara Bonelli photo
Buyers Recruitment
Sara Bonelli
پست الکترونیک:
sbonelli@connection-events.com
Roufina Guenkova photo
Sales Europe
Roufina Guenkova
پست الکترونیک:
rguenkova@connection-events.com
Marie Franville photo
Sales France
Marie Franville
پست الکترونیک:
mfranville@connection-events.com
Yawen Tan photo
Sales America
Yawen Tan
پست الکترونیک:
ytan@connection-events.com
Marie Gislais photo
Sales Canada
Marie Gislais
پست الکترونیک:
mgislais@connection-events.com
Georges Garin photo
Operation Manager
Georges Garin
پست الکترونیک:
ggarin@connection-events.com
Anwar Chakroun photo
Administration and Finance Officer
Anwar Chakroun
پست الکترونیک:
achakroun@connection-events.com
Emeline Delescluse photo
Buyers Recruitment
Emeline Delescluse
پست الکترونیک:
edelescluse@connection-events.com